امروز
1400 مرداد 7
15 19
25 11 98
0 0

بازدید کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی از مزرعه احمد آباد مستوفی

خلاصه :

.


به گزارش روابط عمومی شرکت آبزی اکسیر کوثر این بازدید توسط آقای  دکتر پورزاهدی و هیئت همراه ایشان از قسمتهای مختلف مزرعه احمد آباد مستوفی انجام گرفت.