امروز
1400 آذر 6
38 5
25 11 98

بازدید کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی از مزرعه احمد آباد مستوفی

خلاصه :

.


به گزارش روابط عمومی شرکت آبزی اکسیر کوثر این بازدید توسط آقای  دکتر پورزاهدی و هیئت همراه ایشان از قسمتهای مختلف مزرعه احمد آباد مستوفی انجام گرفت.