امروز
1400 آذر 6
21 6
28 10 98

تکثیر ماهی کپور

خلاصه :

تکثیر و تولید بچه ماهی کپور معمولی برای اولین بار در مزرعه احمد آباد مستوفی انجام گرفت


تکثیر کپور