امروز
1400 مرداد 7
11 20
28 10 98
2 0

تکثیر ماهی کپور

خلاصه :

تکثیر و تولید بچه ماهی کپور معمولی برای اولین بار در مزرعه احمد آباد مستوفی انجام گرفت


تکثیر کپور