امروز
1399 مرداد 16
55 23
28 10 98
2 0

تکثیر ماهی کپور

خلاصه :

تکثیر و تولید بچه ماهی کپور معمولی برای اولین بار در مزرعه احمد آباد مستوفی انجام گرفت


تکثیر کپور

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0