امروز
1400 مهر 6
57 16

ساخت و تولید قفس های پرورش ماهی

خلاصه :

این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه ساخت و تولید انواع قفس های پرورش ماهی در دریا و پشت سدها و دریاچه می باشد.


ساخت و تولید قفس های پرورش ماهی