امروز
1400 دی 28
44 11

سد ایوشان

خلاصه :

سد ایوشان


سایت پرورش ماهی در قفس ایوشان
محل: استان لرستان
سیستم پرورش: قفس متراکم
گونه پرورشی: قزل آلا
تولید سالانه :200 تن
فعالیت: پرورش