امروز
1398 اسفند 8
19 9

سد ایوشان

خلاصه :

سد ایوشان


سایت پرورش ماهی در قفس ایوشان
محل: استان لرستان
سیستم پرورش: قفس متراکم
گونه پرورشی: قزل آلا
تولید سالانه :200 تن
فعالیت: پرورش

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0