امروز
1400 دی 28
51 11

سد شهدای گمنام

خلاصه :

سد شهدای گمنام


سایت پرورش ماهی در قفس سد شهدای گمنام
محل: استان کرمانشاه
قفس – متراکم
گونه پرورشی: کپور معمولی و خاویاری
فعالیت: پرورش
ظرفیت تولید سالانه : 100 تن