امروز
1399 مرداد 17
37 0

سد شهدای گمنام

خلاصه :

سد شهدای گمنام


سایت پرورش ماهی در قفس سد شهدای گمنام
محل: استان کرمانشاه
قفس – متراکم
گونه پرورشی: کپور معمولی و خاویاری
فعالیت: پرورش
ظرفیت تولید سالانه : 100 تن

لیست نظرات

ارسال نظر

5/5 0 0 0