امروز
1400 مهر 6
12 18

مزرعه ماهیچال

خلاصه :

مزرعه ماهیچال


مزرعه ماهیچال
محل: استان لرستان
فعالیت: پرورش و تکثیر
سیستم پرورش: آب جریان دار متراکم
گونه پرورشی: قزل آلا
تولید سالانه :500 تن