امروز
1400 دی 28
37 10

مقاله ها

تازه ترین مطالب تحلیلی و مقالات آموزشی یا هر متن دیگر

پرورش ماهي قزل آلا و افزايش تراکم آن در محيط پرورش با استفاده از پساب خروجي در شرايط آزمايشگاهي

طي پژوهشي 35 روزه اثر افزايش سرعت آب بر پرورش قزل آلاي رنگين کمان به وسيله کاربرد مجدد آب خروجي در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تيمار و 3 تکرار بررسي گرديد. در اين تحقيق تغييرات وزن، طول، نرخ رشد ويژه، افزايش وزن روزانه، ضريب چاقي و نرخ بقاء ماهي هاي پرورشي مورد مطالعه قرار گرفتند. وزن و طول اوليه ماهي ها به ترتيب 5.5 گرم و 6.7 سانتي متر بود. تيمارها را سرعت هاي مختلف آب (صفر، 3.5، 7 و 10.5 سانتي متر بر ثانيه) تشکيل مي دادند. نتايج تجزيه واريانس فاکتورهاي مورد بررسي در بچه ماهي ها بيان گر آن بود که طي هفته اول آزمايش، تيمارهاي چهارگانه اختلافات بسيار معني داري را در همه فاکتورها سبب شده بودند (P<0.01). اين در حالي بود که چنين نتيجه اي در ساير هفته ها مشاهده نشد. در عين حال نتايج تجزيه واريانس شاخص هاي مورد بررسي طي کل دوره 35 روزه آزمايش نشان داد که تيمارها در مورد تمام فاکتورها به غير از فاکتور طول و ضريب چاقي اختلافات بسيار معني داري را سبب شده اند (P<0.01). نتايج آزمون دانکن شاخص هاي مورد بررسي نيز طي 35 روز آزمايش نشان داد که سرعت آب 10.5 سانتي متر بر ثانيه، بهترين ميانگين وزن (24 گرم)، نرخ رشد ويژه (6 درصد)، افزايش وزن روزانه (1) و بقا (97 درصد) را سبب شده اند، ولي در مورد شاخص طول تمامي تيمارها هم سطح بودند.

1 11 98
ادامه
مطالعه اثرات تجویز خوراکی لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در زمان مواجه با سمیت تحت کشنده مالاتیونتر

در آزمایش حاضر اثرات تجویز خوراکی Lactobacillus rhamnosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل ‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحت استرس ناشی از سمیت تحت-کشنده‌ی مالاتیون بررسی شد. تعداد 180 ماهی‌ با میانگین وزن اولیه 6/2±43 گرم به چهار گروه شاهد، پروبیوتیک، مالاتیون توام با پروبیوتیک و مالاتیون تقسیم شدند. غلظت انتخابی از مالاتیون 036/0 میلی‌گرم بر لیتر بود و مکمل L. rhamnosus به میزان 1 ‌گرم (واحد کلنی:1010 سلول در هر گرم) بر کیلوگرم جیره‌ی غذایی مورد استفاده قرار گرفت. پس از پایان دوره 28 روزه آزمایش درصد افزایش وزن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده کاهش درصد افزایش وزن در ماهیان تحت تیمار با مالاتیون را نشان داد و تجویز خوراکی مکمل L. rhamnosus تاثیر معنی‌داری در افزایش این شاخص نداشت (05/0P). سطح کورتیزل و آنزیم آلکالین فسفاتاز در خون ماهیان تحت تیمار با مالاتیون بالاتر از گروه شاهد بود و تجویز خوراکی L. rhamnosus در مقایسه با جیره شاهد به طور معنی‌داری هر دو را کاهش داد (05/0>P). با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش این‌طور استنباط می‌شود که تجویز خوراکی پروبیوتیک L. rhamnosus برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در زمان مواجه با سمیت تحت کشنده‌ی مالاتیون تاثیری بر کاهش اختلالات و آسیب بافتی ماهیان ندارد اما می‌تواند در کاهش استرس و بهبود عملکرد سیستم دفاعی ماهیان سودمند باشد

28 10 98
ادامه
اثرات حمام عصاره‌ هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های ایمنی و خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)آلوده شده با قارچ ساپرولگنیا

این مطالعه با هدف کاربرد عصاره هیدرو‌الکلی گزنه درکنترل بیماری ساپرولگنیوز و بررسی تأثیر آن برفراسنجه های خونشناسی، بیوشیمیایی سرم و ایمنی قزل‌آلای رنگین کمان آلوده شده با ساپرولگنیا انجام شد. 180 قطعه ماهی قزل الای رنگین کمان با میانگین وزن 27/0±22 گرم در 6 تیمار آزمایشی به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. گروه‌های آزمایشی ابتدا با فلس برداری از ناحیه ساقه دمی مستعد بیماری شدند و سپس با زئوسپور ساپرولگنیا (با دوز105×3 زئوسپور در هر لیتر) به مدت 4 ساعت حمام داده شدند. ماهیان پس ازآلوده سازی در تانک‌های100 لیتری قرار گرفتند و چهار تیمار بترتیب50 ، 100، 150 و 200 میلی‌گرم بر لیتر عصاره هیدرو‌الکلی گزنه روزانه به مدت 1 ساعت در طول 1 هفته دریافت کردند. در پایان یک هفته حمام دهی با غلظت‌های مختلف عصاره هیدروالکلی گزنه (هفته اول) و در پایان یک هفته پس از قطع حمام‌دهی (هفته دوم)، افراسنجه‌های خون‌شناسی (گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت و هموگلوبین)، فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم (آلبومین، گلبولین و توتال‌ پروتئین) و فراسنجه‌های ایمنی (فعالیت لیزوزیم، سیستم کمپلمان و فعالیت انفجارتنفسی) و همچنین درصد تلفات در تمامی تیمارها بررسی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد میزان100 میلی‌گرم بر لیتر عصاره‌ هیدروالکلی گزنه سبب افزایش معنی‌دار فراسنجه های خون‌شناسی، بیوشیمیایی سرم و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مبتلا به ساپرولگنیوز می‌شود (05/0>p). همچنین دوزهای50 ،150 و200 میلی‌گرم بر لیتر عصاره هیدروالکلی گزنه با افزایش مقاومت ماهیان در برابر ساپرولگنیوز باعث کاهش معنی‌دار تلفات نسبت به تیمار کنترل شدند. از اینرو، استفاده از عصاره هیدروالکلی گزنه با دوز 100 میلی گرم بر لیتر با روش حمام درمانی جهت بهبود شاخص‌های خون شناسی و ایمنی و همچنین کنترل ساپرولگنیوز در ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان توصیه می‌گردد.

28 10 98
ادامه
اثر استفاده از نانوکربن لوله‌ای مغناطیس شده CNT@Fe3O4 بر باکتری‌های آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) و یرسینیا روکری (Yersinia ruckeri) جدا شده از ماهی

استفاده از نانو مواد امکان اجرای برخی فرایندها با آلودگی کمتر نسبت به روش‌های معمول را فراهم آورده است. از جمله این نانو مواد می‌توان نانوکربن لوله‌ای (CNT) را نام برد که دارای خواص ضد باکتریایی هستند. از طرفی، دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا یکی از عوامل ایجاد کننده سپتی سمی هموراژیک و یرسینیا روکری عامل بیماری دهان‌قرمز آنتروباکتریایی از عوامل مهم بیماری‌زا در صنعت پرورش آبزیان هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نانوکربن‌های لوله‌ای مغناطیس شده (CNT@Fe3O4) بر دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری انجام گردید. برای انجام تحقیق ، نانو ماده به روش هیدروترمال تهیه گردید و اثر ضدباکتریایی آنها در شرایط in vitro بر باکتری‌های مورد مطالعه تعیین گردید. نانو کربن لوله‌ای مغناطیسی سنتز شده به وسیله تکنیک‌های اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی شامل طیف ‌بینی پراش اشعه ایکس، مغناطیس‌سنج نمونه لرزان و میکروسکوپ الکترونی رویشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی (MBC) نشان داد که OD کدورت ایجاد شده برای باکتری آئروموناس هیدروفیلا در گروه شاهد برابر 42/1 می‌باشد. اما در تیمارهای نانولوله‌های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 17/0، 14/0، 08/0 و 0 می‌باشد. همچین OD کدورت ایجاد شده برای باکتری یرسینا روکری در گروه شاهد برابر 94/0 می‌باشد. اما در تیمارهای نانولوله‌های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 245/0، 194/0، 11/0 و 09/0 می‌باشد. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی برای هر دو باکتری نتایج یکسانی نشان داد. در نهایت پس از جمع‌بندی و مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهش‌ها می‌توان نتیجه گرفت استفاده از نانوکربن‌های لوله-ای مغناطیسی شده در سیستم فیلتراسیون مخازن نگهداری آبزیان می‌تواند تاثیر بالقوه‌ای در کاهش بارباکتریایی داشته باشد.

28 05 97
ادامه
مقالات برگزیده
مقالات پر بازدید