امروز
1400 آذر 6
8 8
28 05 97

اثر استفاده از نانوکربن لوله‌ای مغناطیس شده CNT@Fe3O4 بر باکتری‌های آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) و یرسینیا روکری (Yersinia ruckeri) جدا شده از ماهی

خلاصه :

استفاده از نانو مواد امکان اجرای برخی فرایندها با آلودگی کمتر نسبت به روش‌های معمول را فراهم آورده است. از جمله این نانو مواد می‌توان نانوکربن لوله‌ای (CNT) را نام برد که دارای خواص ضد باکتریایی هستند. از طرفی، دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا یکی از عوامل ایجاد کننده سپتی سمی هموراژیک و یرسینیا روکری عامل بیماری دهان‌قرمز آنتروباکتریایی از عوامل مهم بیماری‌زا در صنعت پرورش آبزیان هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نانوکربن‌های لوله‌ای مغناطیس شده (CNT@Fe3O4) بر دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری انجام گردید. برای انجام تحقیق ، نانو ماده به روش هیدروترمال تهیه گردید و اثر ضدباکتریایی آنها در شرایط in vitro بر باکتری‌های مورد مطالعه تعیین گردید. نانو کربن لوله‌ای مغناطیسی سنتز شده به وسیله تکنیک‌های اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی شامل طیف ‌بینی پراش اشعه ایکس، مغناطیس‌سنج نمونه لرزان و میکروسکوپ الکترونی رویشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی (MBC) نشان داد که OD کدورت ایجاد شده برای باکتری آئروموناس هیدروفیلا در گروه شاهد برابر 42/1 می‌باشد. اما در تیمارهای نانولوله‌های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 17/0، 14/0، 08/0 و 0 می‌باشد. همچین OD کدورت ایجاد شده برای باکتری یرسینا روکری در گروه شاهد برابر 94/0 می‌باشد. اما در تیمارهای نانولوله‌های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 245/0، 194/0، 11/0 و 09/0 می‌باشد. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی برای هر دو باکتری نتایج یکسانی نشان داد. در نهایت پس از جمع‌بندی و مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهش‌ها می‌توان نتیجه گرفت استفاده از نانوکربن‌های لوله-ای مغناطیسی شده در سیستم فیلتراسیون مخازن نگهداری آبزیان می‌تواند تاثیر بالقوه‌ای در کاهش بارباکتریایی داشته باشد.


اصل مقالهhttps://fastcdn.pro/filegallery/abziexiowsar1452.4080.ir/٠قالات شیلاتی/JFISHERIES_Volume 72_Issue 1_Pages 57-67.pdf