امروز
1400 آذر 6
52 5
28 10 98

مطالعه اثرات تجویز خوراکی لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در زمان مواجه با سمیت تحت کشنده مالاتیونتر

خلاصه :

در آزمایش حاضر اثرات تجویز خوراکی Lactobacillus rhamnosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل ‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحت استرس ناشی از سمیت تحت-کشنده‌ی مالاتیون بررسی شد. تعداد 180 ماهی‌ با میانگین وزن اولیه 6/2±43 گرم به چهار گروه شاهد، پروبیوتیک، مالاتیون توام با پروبیوتیک و مالاتیون تقسیم شدند. غلظت انتخابی از مالاتیون 036/0 میلی‌گرم بر لیتر بود و مکمل L. rhamnosus به میزان 1 ‌گرم (واحد کلنی:1010 سلول در هر گرم) بر کیلوگرم جیره‌ی غذایی مورد استفاده قرار گرفت. پس از پایان دوره 28 روزه آزمایش درصد افزایش وزن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده کاهش درصد افزایش وزن در ماهیان تحت تیمار با مالاتیون را نشان داد و تجویز خوراکی مکمل L. rhamnosus تاثیر معنی‌داری در افزایش این شاخص نداشت (05/0P). سطح کورتیزل و آنزیم آلکالین فسفاتاز در خون ماهیان تحت تیمار با مالاتیون بالاتر از گروه شاهد بود و تجویز خوراکی L. rhamnosus در مقایسه با جیره شاهد به طور معنی‌داری هر دو را کاهش داد (05/0>P). با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش این‌طور استنباط می‌شود که تجویز خوراکی پروبیوتیک L. rhamnosus برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در زمان مواجه با سمیت تحت کشنده‌ی مالاتیون تاثیری بر کاهش اختلالات و آسیب بافتی ماهیان ندارد اما می‌تواند در کاهش استرس و بهبود عملکرد سیستم دفاعی ماهیان سودمند باشد


اصل مقالهhttps://fastcdn.pro/filegallery/abziexiowsar1452.4080.ir/٠قالات شیلاتی/JFISHERIES_Volume 71_Issue 4_Pages 306-316.pdf