امروز
1400 آذر 6
20 5
1 11 98

بررسي تاثير استفاده مجدد از آب خروجي بر شاخص هاي رشد و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss)

خلاصه :

بررسي تاثير استفاده مجدد از آب خروجي بر شاخص هاي رشد و بازماندگي ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss)


اصل مقالهhttps://fastcdn.pro/filegallery/abziexiowsar1452.4080.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%82%D8%B2%D9%84%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%8A%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%8A%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%20(Oncorhynchus%20mykiss).pdf