امروز
1400 آذر 6
6 8
1 11 98

پرورش ماهي قزل آلا و افزايش تراکم آن در محيط پرورش با استفاده از پساب خروجي در شرايط آزمايشگاهي

خلاصه :

طي پژوهشي 35 روزه اثر افزايش سرعت آب بر پرورش قزل آلاي رنگين کمان به وسيله کاربرد مجدد آب خروجي در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تيمار و 3 تکرار بررسي گرديد. در اين تحقيق تغييرات وزن، طول، نرخ رشد ويژه، افزايش وزن روزانه، ضريب چاقي و نرخ بقاء ماهي هاي پرورشي مورد مطالعه قرار گرفتند. وزن و طول اوليه ماهي ها به ترتيب 5.5 گرم و 6.7 سانتي متر بود. تيمارها را سرعت هاي مختلف آب (صفر، 3.5، 7 و 10.5 سانتي متر بر ثانيه) تشکيل مي دادند. نتايج تجزيه واريانس فاکتورهاي مورد بررسي در بچه ماهي ها بيان گر آن بود که طي هفته اول آزمايش، تيمارهاي چهارگانه اختلافات بسيار معني داري را در همه فاکتورها سبب شده بودند (P<0.01). اين در حالي بود که چنين نتيجه اي در ساير هفته ها مشاهده نشد. در عين حال نتايج تجزيه واريانس شاخص هاي مورد بررسي طي کل دوره 35 روزه آزمايش نشان داد که تيمارها در مورد تمام فاکتورها به غير از فاکتور طول و ضريب چاقي اختلافات بسيار معني داري را سبب شده اند (P<0.01). نتايج آزمون دانکن شاخص هاي مورد بررسي نيز طي 35 روز آزمايش نشان داد که سرعت آب 10.5 سانتي متر بر ثانيه، بهترين ميانگين وزن (24 گرم)، نرخ رشد ويژه (6 درصد)، افزايش وزن روزانه (1) و بقا (97 درصد) را سبب شده اند، ولي در مورد شاخص طول تمامي تيمارها هم سطح بودند.


اصل مقالهhttps://fastcdn.pro/filegallery/abziexiowsar1452.4080.ir/٠قالات شیلاتی/پرورش ٠اهی در پساب.pdf